>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت  
   
نویسنده خدامی پور احمد ,هوشمند زعفرانیه رحمت‌اله ,محمدرضا خانی وحید
منبع راهبرد مديريت مالي - 1392 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:131 -146
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می‌باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می‌باشد. بدین منظور، داده‌های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصت های رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می‌باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.
کلیدواژه ساختار سرمایه، بازده غیرعادی آتی سهام، شاخص تمرکز صنعت
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه حسابدرای, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved