>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی فعالیت بازار سهام: نقش موتور جستجوی گوگل  
   
نویسنده موسوی گوکی علی ,بهنام راد مهسا
منبع راهبرد مديريت مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:175 -200
چکیده    این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا جستجوی نام و نماد شرکت در موتور جستجوی گوگل می تواند فعالیت سهام شرکت در بازار را پیش بینی کند؟ از این رو، داده های مربوط به جستجوی نام و نماد شرکت ها از گوگل ترند جمع آوری و نیز فعالیت بازار سهام با استفاده از چهار متغیر بازده غیرعادی، نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات سهام اندازه گیری شده است. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با استفاده از رگرسیون چندگانه و رگرسیون پانلی مدل پژوهش بر روی 13082 مشاهده شرکت – ماه طی سال های 1384 تا 1397  برآورد شده است. یافته ها حاکی از این بود که با افزایش جستجوی نام و نماد شرکت در گوگل، فعالیت آتی سهام شامل نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات شرکت افزایش می یابد؛ اما جستجوی نام شرکت با بازده غیرعادی آتی رابطه معنی داری نداشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که می توان فعالیت سهام شرکت را با استفاده از جستجوی گوگل پیش بینی نمود و علاوه بر این، جستجوی نماد شرکت ها نسبت به جستجوی نام شرکت ها، توانایی پیش بینی کنندگی بیشتری درباره فعالیت سهام دارد
کلیدواژه فعالیت بازار، موتور جستجو، جستجوی گوگل، نوسان بازده، حجم معاملات
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mahsa_mv73@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved