>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سرمایه نامشهود: الگوی پویای تصادفی  
   
نویسنده باغبان زاده فرشته ,زارع هاشم ,امینی فرد عباس ,حقیقت علی
منبع راهبرد مديريت مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:25 -55
چکیده    مدل‌سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم‌ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل‌سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل‌های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل‌سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد به‌عبارت‌دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تاثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم‌افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس_هستینگز استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه‌های جوان نسبت به بنگاه‌های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به‌عبارت‌دیگر ناهمگنی بنگاه‌ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه‌ها و رشد بهره وری کل منفی است.
کلیدواژه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه نامشهود، ریسک، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی ali.haghight91@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved