>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه فرا اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار  
   
نویسنده بشکوه مهدی ,کشاورز فاطمه
منبع راهبرد مديريت مالي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:183 -208
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده‌های مربوط به 71 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 الی 1394 با به‌کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده‌های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه‌ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی‌ها و پیش‌بینی خوش‌بینانه سود جهت اندازه‌گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش‌بینی سود و رشد غیرعادی دارایی‌ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت‌ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می‌گیرند. لذا به نهادهای تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌گردد با تقویت مکانیسم‌های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به‌تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را کاهش دهند
کلیدواژه فرا اطمینانی، ریسک سقوط قیمت سهام، اهرم مالی، فرصت‌های رشد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه حسابداری, ایران, موسسه آموزش عالی غزالی, ایران
پست الکترونیکی fatemehkeshavarz12@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved