>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده مهرانی کیارش ,معدنچی زاج مهدی
منبع راهبرد مديريت مالي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:131 -158
چکیده    چگونگی تاثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالش‌های روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایه‌گذاران و الگوی رفتار معاملاتی آن‌ها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از داده های 155 سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگرسیون به بررسی رابطه رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، احساسات سرمایه‌گذاران و بازده مازاد سهام پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اضافه کردن شاخص احساسات سرمایه‌گذاران در مدل سه عاملی فاما و فرنچ باعث بهبود مدل و افزایش بازده مازاد سهام گردید، اما شاخص رفتار معاملاتی نه‌تنها نتایج را بهبود نداده است؛ بلکه اثر آن بر بازدهی مازاد معنادار نبوده است. این نتیجه، یک پیام مهم دارد. سرمایه‌گذاران آن‌طوری که احساس می‌کنند رفتار نمی‌کنند، بنابراین باید برای تدوین استراتژی معاملاتی سالانه به جنبه‌های احساسی بیشتر از موازنه خریدوفروش سهام توجه نمود. نهایتاً نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های احساسات بیشتر از شاخص‌های معاملات در توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری کاربرد دارد
کلیدواژه احساسات سرمایه‌گذاران، رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران، مدل سه عاملی، بازده مازاد سهام
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, ایران
پست الکترونیکی madanchi@iauec.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved