>
Fa   |   Ar   |   En
   کما؛ پیوستاری از کاربرد و طرد: معنای فرهنگی یک تغذیۀ گیاهی در منطقۀ ششتمد سبزوار  
   
نویسنده ودادهیر ابو علی ,غربی موسی الرضا ,مقصودی منیژه ,امیدوار نسرین
منبع دانش هاي بومي ايران - 1395 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:111 -156
چکیده    انسان‎شناسی به عنوان رشته‎ای که هدفش فهم انسان و جایگاه آن در نظم طبیعی امور است از سوی به امور که بدیهی می‎انگاریم توجه می‎کند و از سویی به اموری که برایمان مبهم است، توجه می‎کند. در این راستا این مقاله در حوزۀ انسان‎شناسی تغذیه با رویکردی مردم‎نگارانه و ملهم از رویکردهای مادی در تحلیل سیستم‎های فرهنگی به بررسی الگوها و شیوه‎های مصرف غذایی گیاه کما و باورهای فرهنگی مرتبط با آن در منطقه‎ای در جنوب سبزوار می‎پردازد. نتایج این بررسی حاکی از اهمیت قابل ملاحظه این گیاه مرتعی در بستر جوامع دامپرو منطقۀ مورد مطالعه است. به جهت اهمیت و کارکردی که این گیاه در چرخۀ حیاتی منطقه دارد، صورت‎بندی فرهنگی خاصی از آن در جامعه مورد مطالعه شکل یافته است. در این تصویر فرهنگی تلاش بر آن شده است با نوعی ساز‎‎ و‎کار نامقدس‎ساز از این گیاه حفاظت گردد. در واقع به واسطه اهمیتی که گیاه کما در سطح محیطی و اقتصادی بافت دام‌پرور منطقه دارد، در سطح فرهنگی، در قالب یک برهم‎کنشی فرهنگی نوعی فرهنگ حفاظتگر دربارۀ آن شکل یافته است. این فرهنگ حفاظت‎گر موجب تاثیراتی در حوزۀ اندیشه و عمل کنشگران منطقه در ارتباط با این گیاه شده است.
کلیدواژه گیاه کما ,شیوه‎ها و الگوهای پخت ,بوم‎شناسی فرهنگی ,تغذیۀ گیاهی ,صیانت فرهنگی از منابع
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, گروه انسان شناسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, گروه انسان شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده تغذیه و صنایع غذایی, گروه تغذیه جامعه, ایران
پست الکترونیکی omidvar.nasrin@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved