>
Fa   |   Ar   |   En
   آزولا، شیطان سبز، علف جن یا روح مرداب  
   
نویسنده موسوی نژادیان مهدی
منبع دانش هاي بومي ايران - 1395 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:53 -89
چکیده    ماده ی مورد بحث در این مقاله یا aaa یا آزولای فعال حاصله، از طریق 10 سال پژوهش در جهت بهبود عملکرد انرژی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی عملی شده است. درواقع، این محصول حاصل تلاش پی گیر تحقیقی در استفاده از انرژی خام موجود در مواد ارگانیک و کاهش درگاشت در اکوسیستم‌ها بوده که منجر به تولید فراوری شده، از گیاه آزولا با نام علمی سرخس آبزی موجود در تالاب انزلی و مواد ارگانیک گردیده و اثرات آن بر کاهش مصرف سوخت در سیستم احتراق موتورهای درون سوز تا 20 درصد، افزایش راندمان، افزایش گشتاور نیرو و شتاب به تایید رسیده است. aaa یک نوع افزودنی ارگانیک محلول بدون بو و رنگ به سیستم احتراق موتورهای درون سوز محسوب شده، که حاصل تراکم حداکثر مواد ارگانیک تحت فشار بالا می باشد. از این رو، aaa مانند یک کاتالیزور متراکم ارگانیک و به عنوان یک افزودنی مناسب جهت بهبود خواص به سوزی سوخت به کار گرفته میشود. وقتی ماده ی هیدروکربنه ی ارگانیکی محلول یا جامد aaa به سیستم احتراق موتورهای درون سوز اضافه میشود، رفتار ترمودینامیک منحصر به فردی ایجاد میکند. از واکنش الکترواستاتیک گونههای شیمیایی در محلولهای سوخت با aaa رفتار جالبی به وجود میآید که این تاثیرات منجر به تغییراتی در خواص نهایی سوخت میشود که حائز اهمیت است.
کلیدواژه آزوﻻ، ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف، اﻓﺰایش ﮔﺸﺘﺎور، ﺷﺘﺎب، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻘﺎی ﻣﺎده
آدرس
پست الکترونیکی azolla_line@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved