>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)  
   
نویسنده پوروایی عارفه ,محبوبی محمد رضا ,شریف‌زاده محمدشریف
منبع مطالعات كارآفريني و توسعه پايدار كشاورزي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:27 -42
چکیده    ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت‌کننده آموزش و 70 نفر از دانشجویان غیر‌دریافت‌کننده آموزش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تایید شد و پایایی آن برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 0.623 تا 0.892 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spssاستفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه دریافت‌کننده و غیردریافت‌کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنی‌داری از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. توجه به گسترش محیط آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد با تجربه با هدف تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان، از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.
کلیدواژه آموزش‌ رسمی کارآفرینی، قصد کارآفرینی، کارآفرینی دانشجویان
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved