>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل بحرانی موثر در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط  
   
نویسنده جبله مرتضی ,رنجکش سجاد ,قیاسی محمدرضا ,حسن پور حسینعلی
منبع رشد فناوري - 1395 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:29 -37
چکیده    بحث مدیریت‌ زنجیره‌ تامین الکترونیکی (escm) یکی از حوزه‌های رقابتی صنعت کشور است. وجود شبکه اینترنت و اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین، ضمن توانمندسازی و رقابت‌پذیر ساختن شرکت‌های کوچک و متوسط (smes)، باعث تداوم آنها در صحنه رقابت امروزی است. مدیریت‌ زنجیره‌ تامین الکترونیکی در بهبود عوامل زنجیره تامین، صحت اطلاعات، کاهش اثر شلاق چرمی و رساندن محصول در زمان و مکان مناسب با سرعت و دقت بالا به دست مشتری، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. توجه به این عوامل می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای ارتقای شرکت و یا سازمان توسط مدیران مربوطه، سودمند باشد. هدف این مقاله شناسائی عوامل بحرانی موفقیت زنجیره‌ تامین ‌الکترونیکی و بررسی تاثیر آنها بر پیاده‌سازی escm در شرکت‌های کوچک و متوسط است. در همین رابطه سیزده سوال طراحی شده است و از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار spss برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه استفاده شد. رگرسیون چندگانه به بررسی متغیر وابسته‌ای می‌پردازد که بصورت خطی، به چند متغیر مستقل کنترل شده ارتباط دارد. متغیرهای مستقلx_(k ) ها، همان زیر معیارها برای معیار اصلی هستند و متغیر وابسته‌‌y بیانگر پیاده‌سازیescm است. تجزیه و تحلیل بدست آمده نشان داد، چهار عامل بحرانی راهبرد حمایت از ظرفیت تامین‌کننده، سازگاری escm، مقیاس سازمانی، خلاقیت مدیر عالی اجرائی مهم‌ترین عوامل در پیاده‌سازی escm در شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. مدیریت با تمرکز روی چهار عامل، باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو سازمان در آینده خواهد شد.
کلیدواژه مدیریت زنجیره‌ تامین الکترونیکی، عوامل بحرانی، شرکت‌های کوچک و متوسط، اثر شلاق چرمی، رگرسیون چندگانه
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
پست الکترونیکی hahassan0@yahoo.com
 
   Identifying Effective Critical Success Factors in Electronic Supply Chain Management (Case study: Small and Mediumsized Enterprises)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved