>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی  
   
نویسنده حجازی نیا رویا
منبع رشد فناوري - 1395 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:12 -20
چکیده    در شرایط حاضر با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات روبرو هستیم و عدم تقارن اطلاعات در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد و آسیب رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد، لازم است تدابیری برای کاهش عدم تقارن اندیشیده شود. یکی از این راهکارها استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش است. ولی با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در دوران تحریم، پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها با موانعی روبرو شده است؛ بنابراین شناسایی عواملی که منجر به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیستم‌های مدیریت دانش می‌شود، می‌تواند بسیار موثر باشد؛ زیرا چه در دوره‌ تحریم و چه در دوره پسا تحریم همچنان باید تلاش‌ها در زمینه برپایی اقتصاد مقاومتی ادامه یابد. بر این اساس هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها در شرایط اقتصاد مقاومتی هست. در نتیجه با مرور تحقیقات انجام‌شده در حوزه‌ مدیریت دانش 15 متغیر شناسایی گردید. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.81) محاسبه گردید. برای آزمون سوالات تحقیق از نرم‌افزارهای spss18 و matlab و آزمون‌های topsis و t تک نمونه‌ای استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که همه‌ متغیرها به‌عنوان متغیرهای موثر بر موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش در شرایط اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بیشترین اهمیت و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای کم‌ترین اهمیت را دارا می‌باشند.
کلیدواژه اقتصاد اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات، اقتصاد مقاومتی، دانش، مدیریت دانش
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی hejazinia.usb@gmail.com
 
   Identify and Ranking Effective Factors on Success of Knowledge Management with the Approach of the Realization of Resistance Economic  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved