>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در موفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان)  
   
نویسنده اسدپور مرتضی ,کارگر مهناز
منبع رشد فناوري - 1394 - دوره : 11 - شماره : 43 - صفحه:71 -79
چکیده    امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصت‌های استثنایی است و تعیین می‌کند که آیا مسیر راهبردی سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای موفقیت را معلوم می‌کند و نیز به دنبال فرصت‌های جدید است. از طرفی توسعه شرکت‌‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است و این شرکت‌ها نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دارند. در این تحقیق تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان می‌باشد. بررسی و توصیف اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی، بررسی فرضیه‌های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون برازش مدل با استفاده از شاخص‌های برازندگی نرم‌افزار lisrel انجام شد. تحلیل‌ها بیانگر تایید تمامی فرضیه‌های این تحقیق بود. نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان تاثیر دارند. نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی تاثیر غیرمستقیم بیشتری را از طریق شدت نوآوری بر موفقیت شرکت‌ها دارد و شدت نوآوری بیشترین تاثیر را بر موفقیت شرکت‌ها دارد.
کلیدواژه نوآوری سازمانی ,نوآوری مدیریتی ,شدت نوآوری ,شرکت‌های دانش‌بنیان ,موفقیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, ایران
پست الکترونیکی m.kargar@iau-astara.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved