>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت های بازاریابی مطالعه موردی شرکت های فعال در حوزه تامین تجهیزات پزشکی  
   
نویسنده اخوان پیمان ,دهقانی مریم
منبع رشد فناوري - 1393 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:27 -33
چکیده    امروزه دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده شده است. واحدهای بازاریابی در هر سازمان نیز یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان دانش می‌باشند و عموماً بسیاری از بینش‌های موثر بازاریابی تحت ویژگی های مشتریان و الگوهای خرید آن ها پنهان شده است. از این رو توسعه سیستم‌های مدیریت دانش در کسب و کارها، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری، تقویت خلاقیت، و هماهنگ شدن با تغییرات، کمک کند. و موجب کسب مزیت رقابتی برای کسب و کارها و همچنین تدوین راهبرد‌های اثربخش بازاریابی شود. از این رو در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و استفاده از پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عوامل موثر در بازاریابی در شرکت های فعال در حوزه تامین تجهیزات پزشکی به صورت موشکافانه بررسی گردیده است، بررسی از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. تعداد نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 98 نفر می باشد. جهت تحلیل نقش داده‌ها بدلیل نرمال بودن متغیرها با توجه به تست کولموگوروف- اسمیرنوف از آزمون میانگین یک جامعه (t استیودنت) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش بر اکثر عوامل موثر در بازاریابی تاثیرگذار می باشد. از این رو با توجه به افزایش روزافزون دانش موجود در سازمان‌ها، مدیران باید در کل سازمان بویژه در بخش بازاریابی به پیاده‌سازی مدیریت دانش بپردازند. البته نقش مدیریت دانش در عوامل بهبود سیاست قیمت‌گذاری، استاندارد کردن پیشنهادات به بازار، توسعه مشترک محصول و راهبرد مشترک توسعه کسب و کار تایید نگردیده است.
کلیدواژه دانش ,بازاریابی ,مشتری ,مدیریت دانش ,دانش بازاریابی ,Knowledge ,Marketing ,Customer ,Knowledge Management ,Marketing Knowledge
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
پست الکترونیکی dehghani.maria@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved