>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل موثر در انتقال فناوری با رویکرد Mcdm (مطالعه موردی شرکت‌های صنعت فولاد)  
   
نویسنده مهدی زاده محمود ,رییسی صدیق ,حیدری قره بلاغ هادی ,پیرهادی مجتبی
منبع رشد فناوري - 1391 - دوره : 9 - شماره : 33 - صفحه:54 -62
چکیده    امروزه مدیریت فناوری یکی از مهمترین عوامل در بهبود و توسعه تولید کالا و خدمات می‌باشد. در سال‌های اخیر به دلیل شتاب در پیشرفت علمی، بسیاری از کشورها شروع به انتقال فناوری نموده‌اند. هدف این تحقیق مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل موثر بر انتقال فناوری است. با توجه به نتایج عوامل کلیدی شناسایی شده در فرایند انتقال فناوری، الگویی جهت به کارگیری عوامل موثر بر انتقال فناوری در صنعت فولاد کشور تدوین شده است. اهدافی که در این تحقیق دنبال شده این است که انتقال فناوری در صنعت فولاد کشور تا چه اندازه منطبق بر عوامل موثر بوده است. با استفاده از نظر خبرگان در رابطه با میزان اهمیت هر یک از عوامل موثر بر انتقال فناوری و بهره‌گیری از تکنیک‌های mcdm به رتبه‌بندی و اولویت‌بندی هر یک از عوامل موثر شناسایی شده پرداخته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه برای تحلیل و پردازش داده‌ها استفاده شده است و پایایی و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 950/. به دست آمده است که نشان دهنده پایایی و روایی پرسشنامه می‌باشد. برای انجام تحلیل‌های آماری از روش‌های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون t زوجی و آزمون مقایسه میانگین استفاده شده که همه موارد توسط نرم‌افزار spss آنالیز شده است. در نهایت بر اساس الگوی پیشنهادی و نتایج ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود و موفقیت و اثر بخشی پروژه‌های انتقال فناوری در ایران ارایه گردیده است.
کلیدواژه انتقال فناوری ,فناوری ,جذب فناوری ,توسعه فناوری ,Technology ,Technology Transfer ,Process Of Technology Transfer ,Technology Absorption ,Technology Development
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشگاه آزاد واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشگاه امام صادق (ع), ایران
پست الکترونیکی mojtabapirhadi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved