>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاده‌سازی جدول Swot برای پارک‌های علم و فناوری و تعیین بهترین راهبرد جهت نیل به اهداف با استفاده از Anp فازی  
   
نویسنده یوسفی‌نژاد عطاری مهدی ,نیشابوری جامی انسیه
منبع رشد فناوري - 1391 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:4 -12
چکیده    سازمانها همواره از عوامل داخلی و خارجی تاثیر گرفته و سعی دارند استراتژی های خود را بر اساس این عوامل طراحی و پیاده سازی نمایند. یکی از ابزارهایی که به سازمانها در جهت تدوین این استراتژی ها یاری می رساند استفاده از جدول swot است. با استفاده از این جدول می توان نقاط قوت و ضعف را در حیطه عوامل داخلی، تهدیدات و فرصت ها را در حیطه عوامل خارجی متمایز نموده و استراتژی های مرتبط را تدوین نمود. طراحی این استراتژی ها لزوماً قابل کاربرد نبوده بلکه بایستی با یکی از تکنیک های مرتبط بهترین استراتژی جهت رشد و رسیدن به اهداف برای سازمان انتخاب شود. برای رسیدن به بهترین استراتژی ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش روی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مشخص گردید. پس از تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش رو،7 استراتژی به عنوان استراتژی های مناسب برای پیشبرد اهداف پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مطرح گردید. در ادامه سعی شد با استفاده از ابزار کارآمد تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل شبکه ای فرآیند محیط فازی بهترین استراتژی انتخاب گردد. در نهایت با توجه به استراتژی های مختلف مطرح شده و جداول مقایسه ای، استراتژی ایجاد تفاهم نامه بین وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و بهداشت و بانک ها جهت حمایت لازم از متخصصان به عنوان بهترین استراتژی انتخاب گردید.
کلیدواژه راهبرد ,جدول Anp ,Swot ,روابط فازی ,پارک‌های علم و فناوری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی en_jami@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved