>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی  
   
نویسنده احتشام راثی رضا ,بهروز محمد صادق ,صوفی حامد
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 55 - صفحه:1 -11
چکیده    پروژه توسعه فناوری از نوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده و بر این اساس شناسایی شاخص‌های مهم و کلیدی عملکردی جهت سرمایه‌گذاری صحیح حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و توسعه معیارهای موفقیت در زمینه توسعه فناوری و دست‌یابی به نتایج تحلیلی دقیق از اثرات معیارها و شاخص‌ها بر یکدیگر جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در مسیر سرمایه‌گذاری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکردی جدید از نقطه‌نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی و پس از دسته‌بندی اهمیت آن‌ها از طریق پرسشنامه طیف لیکرت و آزمون‌های آماری مختلف نظیر آزمون t مورد سنجش قرار گرفته است. در نهایت رابطه‌ بین معیارهای موفقیت در هر یک از سطوح پروژه، طرح و پرتفوی و ارتباط داخلی معیارها با استفاده از روش dematel و براساس روابط علی و معلولی تجزیه و تحلیل شده است. از نتایج این پژوهش می‌توان به شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موفقیت در پروژه‌ها، طرح‌ها و پرتفوی توسعه فناوری و مشخص‌شدن تاثیرگذارترین، تاثیرپذیرترین و پراهمیت‌ترین معیارها در هر یک از گروه‌های پروژه، طرح و پرتفوی به تفکیک اشاره نمود. همچنین نحوه اثرگذاری، ارتباط و تعامل معیارهای موفقیت با یکدیگر از طریق نمودارهای نقشه ارتباط شبکه ارائه شده است. تمرکز روی معیارهای موفقیت براساس میزان اهمیت، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و سطح تعاملات این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیمات صحیح بر مبنای این معیارها اتخاذ شود.
کلیدواژه معیارهای موفقیت، تصمیم‌گیری چندشاخصه، تحلیل علی و معلولی، توسعه فناوری، تکنیک Dematel
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی hamedsuofi@gmail.com
 
   Identify and Analyze the Relationship of Success Criteria in the Technology Development; Approach of Studying the Plan, Project and Portfolio  
   
Authors Sufi Hamed ,Behrouz MohammadSadeq ,Ehteshamrasi Reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved