>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی  
   
نویسنده حسین پور عباس ,علی پور محمدباقر
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:46 -54
چکیده    دنیای رقابتی امروز، ایجاب می‌کند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترین منبع راهبردی شناخته شده و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت‌‌های بیشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقایسه با رقبا، مهم‌ترین عملکرد را داشته باشد. هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی و وارسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. برای اعتبار و روایی از صاحب‌نظران حوزه مدیریت و آشنا به فناوری اطلاعات استفاده شد و پس از تجمیع نظرات، پرسش‌‌نامه برای سنجش پایایی در نمونه 60 نفری مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت. در این مرحله ضریب آلفای کرونباخ متغیر فناوری اطلاعات برابر با 82%، متغیر ساختار سازمانی برابر با 81% ، متغیر فرهنگ سازمانی برابر با 92%، متغیر انگیزش برابر با 91% و متغیر عوامل مدیریتی برابر با 93% به دست آمد که بیانگر قابل اعتماد بودن ابزار سنجش است. جامعه آماری این پژوهش یعنی مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی شامل 200 نفر بودند که حجم نمونه 132 نفر بدست آمد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت دانش شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش و عوامل مدیریتی ارتباط مستقیم با پیاده‌سازی مدیریت دانش دارد. بیشترین اثر به بعد انگیزش اختصاص داشته و بعد از آن ابعاد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی قرار دارند و کمترین اثربخشی در بین متغیرهای این پژوهش نیز به بعد ساختار سازمانی اختصاص دارد.
کلیدواژه مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش، عوامل مدیریتی
آدرس جهاد دانشگاهی, ایران, جهاد دانشگاهی, ایران
پست الکترونیکی mohalipour@yahoo.com
 
   Investigation of Effective Factors on Implementing the Knowledge Management in Central Office of Jahad Daneshgahi  
   
Authors Hosseinpour Abbas ,alipour mohammad bagher
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved