>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تنوع و روابط ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‎های پنبه دیپلوئید و تتراپلوئید ایران با استفاده از مارکر Rapd  
   
نویسنده رمضانی مقدم محمد رضا ,مجیدی هروان اسلام ,زمانی زاده حمید رضا ,محمدی ابوالقاسم ,عزیزی مهدی
منبع پژوهش هاي پنبه ايران - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:75 -91
چکیده    گونه‎های جنس gossypium (حدودا 49 گونه) ذخایر عظیمی از تنوع ژنتیکی برای اصلاح پنبه زراعی هستند. برای تعیین روابط ژنتیکی درون و بین گونه‎ای جنس ,gossypium  30 جفت آغازگر(primer) ده تایی rapd روی 10 رقم از دو گونه دیپلوئید زراعی( gossypium herbaceum l. (a1)  و gossypium arboreum l. (a2) و 18 ژنوتیپ از دو گونه تتراپلوئید  gossypium hirsutum l. (ad) استفاده گردید. با استفاده از مارکر rapd  کلاً 422 باند تکثیر که  366 (86/7٪) تا از این باندها چند شکلی بودند. تشابهات ژنتیکی بین تمام گونه‎ها محاسبه گردید و بر اساس آنها دندروگرام مربوطه به روشupgma ترسیم گردید که با روابط تاکسونومی بین گونه‎ها یکی بود. در برخی موارد روابط خویشاوندی به خوبی با گروه‎بندی ژنتیکی استنتاج و تایید شد. تجریه خوشه‎ای بر اساس تشابهات ژنتیکی برای شناسایی ژنتیکی ارقامی که به طور بالقوه ذخایر مهمی از ژرم‎پلاسم برای اصلاح پنبه خصوصاً صفات کیفی الیاف هستند، صورت گرفت.
کلیدواژه انگشت نگاری Dna، گونه‌های جنس Gossypium، تشابه ژنتیکی، روابط خویشاوندی
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران, پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه تبریز, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved