>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی توافقی به منظور اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سطح آموزش جهت افزایش مشارکت عمومی در زمینه‌ توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب زیرزمینی  
   
نویسنده یوسفی حسین ,مومنی مرضیه
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:67 -77
چکیده    منابع آب زیرزمینی، جزو منابع استراتژیک به حساب می آیند و در کشور ما که با کاهش منابع آب جهت بهره برداری مواجه شده است، اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی که در برابر خشکسالی و آلودگی، نسبت به منابع آب سطحی، از مصونیت بیشتری برخوردار است، دوچندان گشته است. در شرایط حال حاضر که اکثر آبخوان های کشور با افت شدید سطح آب مواجهند، باید توجه ویژه ای به این مساله بشود. حفاظت از منابع آب گامی مهم در راستای نیل به چشم انداز توسعه پایدار می باشد و از سویی دیگر، توسعه پایدار بدون مشارکت کارآمد مردم و ذی نفعان میسر نمی شود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی چندمعیاره راهکارهای افزایش آگاهی عمومی ذی نفعان در زمینه حضور فعال در فرایند اجرای راهکارهای بهینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در محدوده  آبخوان کرمانباغین می باشد. معیارهای ارزیابی، مبتنی بر مفاهیم توسعه پایدار استخراج شده اند و گزینه ها به روش تصمیم گیری چندمعیاره برنامه ریزی توافقی اولویت بندی می شوند. شاخص های استفاده در این تحقیق شامل گسترش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش تبلیغات و برنامه های آموزشی، میزان صرفه جویی در مصرف آب، کارآفرینی، تطابق روش آموزش با آداب و رسوم و طرز فکر نسبت به حفاظت از منابع، دوره اجرای راهکار، ارتقای نقش زنان در فرآیند محافظت از منابع آب و انعطاف پذیری می باشند. پس از به کاربردن شاخص ها، راهبردهای برتر تحقیق از میان ده گزینه، سرمایه گذاری در تولید فیلم و انیمیشن با محوریت منابع آب و اهمیت محیط زیست، ایجاد یک گروه هدف شامل افراد تاثیرگذار و بانفوذ در جامعه محلی و در آخرتقویت فعالیت های سازمان های مردم نهاد، برترین گزینه های هم راستا با هدف پژوهش بودند.
کلیدواژه حفاظت از منابع آب زیرزمینی، توسعه پایدار، ارتقای آموزش عمومی، کرمان، برنامه‌ریزی توافقی.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, ایران
پست الکترونیکی momeni.marzieh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved