>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی در آگاه‌سازی شهروندان جهت کاهش استفاده از مواد پلی‌اتیلنی (مطالعه موردی: محدوده شهرداری منطقه 9 تهران)  
   
نویسنده یوسفی حسین ,کریمی‌پور زارعی علی اکبر ,بابایی سمیرمی فرزام
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:58 -68
چکیده    در این پژوهش نقش آموزش در کاهش دور ریز مواد پلی اتیلنی مورد بررسی قرار گرفت. منطقه 9 شهرداری در غرب تهران واقع شده است این منطقه با وسعتی نزدیک به 6/19 کیلومترمربع جمعیتی بالغ بر 170000 نفر را در خود جای داده است. در این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت سپس جامعه و نمونه تعین گردید و پس از تجزیه تحلیل‌های پرسشنامه نتایج نشان می‌دهد میزان کاهش دور ریز مواد پلاستیکی با میزان تحصیلات، شغل و فعالیت‌های شهرداری در منطقه 9 ارتباط مستقیم داشته و جهت آن‌ها نیز مثبت ارزیابی شده است نتایج آزمون t جفتی برای مقایسه میانگین مواد پلی‌اتیلنی در دو گروه آموزش دیده و شاهد نیز نشان‌دهنده این موضوع است که دوره‌های آموزشی باعث کاهش در استفاده از مواد پلی اتیلنی در سطح منطقه گردیده است. در نهایت راهکارهای مناسب برای منطقه 9 شهرداری تهران در جهت کاهش دور ریز مواد پلی اتیلنی ارایه گردید.
کلیدواژه آموزش محیط زیست ,مواد پلی اتیلنی ,منطقه 9 شهرداری تهران ,Environmental Education And Awareness ,Pe Materials ,Tehran 9th District
آدرس دانشگاه تهران, استادیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved