>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نگرش دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط زیست  
   
نویسنده عزیزی وحید ,سواری مسلم ,صادقی معین ,یاوری غلامرضا
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:20 -28
چکیده    پژوهش حاضر به تحلیل نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرهمدان پیرامون حفاظت از محیط زیست پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل 4104 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر همدان که با استفاده از آماره کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته‏ها 270پرسشنامه با روش نمونه‏‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب تکمیل شد. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید و مقدار آن بالاتر از (7/0) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها به ‏وسیله نرم‏افزار spss انجام شد. طبق نتایج اکثر دانش آموزان نگرش مساعدی نسبت به حفاظت از محیط-زیست نداشتند. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین میزان نگرش آنها نسبت به حفاظت از محیط زیست و استفاده از اینترنت و شغل پدر رابطه مثبت و معنی‏داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین، از جمله مهم‏ترین راهکارهای بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست استفاده از فیلم‏های آموزشی و ایجاد تشکل های زیست-محیطی می باشد.
کلیدواژه نگرش ,حفاظت محیط زیست ,آموزش ,دانش آموزان پسر ,شهرستان همدان ,Attitude ,Environmental Protection ,Education ,Male Students ,Hamadan
آدرس دانشگاه پیام نور, دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای، توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved