>
Fa   |   Ar   |   En
   آیا نوع مدرسه در آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟  
   
نویسنده میبودی حسین ,امیدوار بابک ,عنایتی اشرف‌السادات ,رشیدی سحر
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:10 -19
چکیده    در این پژوهش سعی شده به شکل میدانی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر مبنای پرسشنامه، میزان ارتباط آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی در مدارس سبز و سنتی را بر اساس تفاوت‌های تحصیلات پدر و مادر نمایان سازد. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان ابتدایی مدارس سبز و سنتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. امتیازدهی به پاسخ‌ها در بخش آگاهی برحسب تعداد پاسخ‌های صحیح به سوالات است. داده‌ها بعد از کدگذاری با نرم افزار spss و آزمون‌های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در مدارس سبز به طور متوسط درصد فراوانی پاسخگویان به سوالات آگاهی‌های محیط زیستی بیشتر از مدارس سنتی بوده است. همچنین با توجه به بررسی همبستگی میان تحصیلات پدر و مادر و میزان آگاهی در مورد مسایل محیط زیستی، مشاهده شد که هیچ‌گونه ارتباط معناداری میان تحصیلات پدر و مادر و میزان آگاهی با مسایل محیط زیستی در مدارس وجود ندارد.
کلیدواژه دانش‌آموزان ,مدارس سبز ,مدارس سنتی ,آموزش محیط زیست ,شهر تهران ,Students ,Green Schools ,Traditional Schools ,Environmental Education ,City Of Tehran
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، واحد ری, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد رامهرمز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved