>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تاثیر آموزش محیط زیست بر بهبود تفکیک پسماند پزشکی (مطالعه موردی: بیمارستان احمد نژاد کتالم)  
   
نویسنده اسراری الهام ,رهبری معصومه
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:1 -9
چکیده    یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست، پسماندهای بیمارستانی هستند. جهت مدیریت آن باید جداسازی مواد زاید در محل تولید و به وسیله ی تولیدکننده انجام شود. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر مدیریت پسماند پزشکی توسط کادر درمان می‌پردازد. روش تحقیق به صورت سرشماری و تک گروهی، روی 49 نفر از کادر درمان بیمارستان کتالم ،در سال 1392 انجام گرفت. میزان تفکیک پسماندهای بیمارستان از طریق مشاهده، با کمک ابزار پرسشنامه استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست، در چک لیست مربوطه تعیین گردید. اطلاعات دموگرافیک و میزان آگاهی و نگرش و عملکرد پرسنل درمان در مورد مدیریت زباله‌های بیمارستانی از طریق پرسشنامه دیگری سنجیده شد، پس از آموزشی شش ساعته ،پرسشنامه‌ها دوباره پر شدند. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد، میزان آگاهی نگرش و عملکرد پرسنل درمان بعد از دوره‌های آموزشی، به سطح خوب افزایش و نتایج آزمون تی استیودنت نشان داد که میزان تفکیک زباله بعد از آموزش به 100 درصد ارتقا یافت. با توجه به نتایج این مطالعه، آموزش محیط زیست با محوریت مدیریت پسماند پزشکی به کادر درمان بیمارستان‌ها در بهبود میزان تفکیک زباله پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه آموزش مهندسی ,آلودگی ‌محیط زیست ,سطح دانش ,حس مسیولیت ‌پذیری ,Environmental Education ,Medical Waste Management ,Hospital Staff ,Waste Separation
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش محیط زیست ، دانشگاه پیام نور ری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved