>
Fa   |   Ar   |   En
   تجارب زیسته دانش‌آموزان دوره تحصیلی ابتدایی از پدیده مصرف آب  
   
نویسنده رجاییان ندا ,کشتی آرای نرگس ,نادی محمدعلی
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1397 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:47 -60
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب زیسته دانش آموزان ابتدایی در رابطه با مصرف آب بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدار نگاری انجام شد. محیط پژوهش، دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان بود که از میان آن ها 22 نفر به عنوان اطلاع‌رسان از راه نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و پس از پیاده‌سازی به کمک کدگذاری در سه سطح باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها در سه بخش نگرش، آگاهی و عملکرد طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که در بخش نگرش، دانش‌آموزان آب را به‌مثابه مایه حیات و نعمت قابل ارزش و احترام تلقی می‌کنند. در بخش آگاهی، نحوه تولید آب در طبیعت، روش‌های استفاده بهینه و مضرات آلوده سازی آنها را درک کرده‌اند. در بخش عملکرد، روش هایی مانند مسئولیت‌پذیری، ترویج فرهنگ مصرف صحیح، تذکر تربیتی، آموزش مصرف بهینه، صرفه‌جویی، رعایت بهداشت آب و اجتناب از اسراف و آلوده سازی آب، می‌تواند در تغییر عادات رفتاری نامطلوب موثر باشد. در مجموع، توجه به سه جنبه فوق می‌تواند دانش‌آموزان را به سمت الگوی صحیح مصرف آب سوق دهد.
کلیدواژه مصرف آب، تجربه زیسته، دوره تحصیلی ابتدایی، روش پژوهش کیفی، پدیدارنگاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved