>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آموزش مسیر راهبردهای معمول از گذرگاه پایداری و آسیب‏ پذیری در شرایط خشکسالی  
   
نویسنده سواری مسلم ,شعبانعلی فمی حسین ,ایروانی هوشنگ ,اسدی علی
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1397 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:137 -156
چکیده    این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی انجام شد. بر پایه نتایج تحقیق مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف پایدارسازی معیشت در شرایط خشکسالی به ترتیب «وجود زیرساخت‏های مناسب، تنوع‌بخشی به تولید و گسترش فعالیت‏های مکمل و غیر زراعی در استان» و «کاهش توان اقتصادی و تولیدی خانوارهای کشاورزی به دلیل خشک‌سالی‌های مکرر» بود. همچنین عمده‏ترین نقاط فرصت‏ و تهدیدها در این زمینه «توسعه و ترویج انواع بیمه خشکسالی در کشور (دام، مرتع و محصولات)» و «نبودن ساختار سازمانی برای رصد نمودن اثرات تغییرات اقلیمی بر معیشت روستاییان» می‏باشد. بعد از تعیین راهبردهای مناسب با استفاده از ماتریس کمی مدیریت (qspm) میزان جذابیت هر کدام از راهبردها مشخص شد در این زمینه نتایج تحقیق نشان داد که مهم‌ترین راهبردها به ترتیب «متنوع سازی منابع معیشتی و فعالیت‏های غیر زراعی همراه با گسترش کشت‏های گلخانه‏ای با استفاده از زیرساخت‏های مناسب در استان» و «تدوین طرح‏های مناسب ظرفیت‏سازی جوامع کشاورزی در مقابله با مخاطرات با تشکیل خوشه‏های دانش روستایی و توسعه زیرساخت‏های موردنیاز جهت حفظ معیشت» می‏باشد. همچنین نتایج نشان داد که وضعیت استقرارپذیری فضای استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب، ناحیه تغییر جهت، عقب‌نشینی یا کاهشی، توسعه و تنوع می‏باشد. علاوه بر این، نتایج درخت تصمیم نشان داد که دو متغیر پایداری و آسیب‏پذیری قادرند با صحت پیش‏بینی 69.7 درصد راهبردهای کشاورزان را از هم تفکیک کند.
کلیدواژه تغییرات اقلیمی، خشکسالی، معیشت پایدار، تصمیمات کشاورزان، استان کردستان
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved