>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار  
   
نویسنده نوروزی مهدی ,رضایی محمدهاشم ,سیفی محمد
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1396 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:75 -86
چکیده    توسعه پایدار، عرصه نوینی است که هم‌زمان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را موردتوجه قرار داده و همچنین از محیط‌زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد. ازآنجایی‌که در حوزه محیط‌زیست پاک، رشد مهارت‌های اجتماعی، عنصر مهمی در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اراک بررسی شد. تعداد 750 نفر از دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز اراک، جامعه آماری پژوهش بوده‌اند. تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه استاندارد ماتسون و همکاران برای گردآوری داده‌ها استفاده‌شده که اعتبار پرسشنامه استاندارد ماتسون و همکاران در تحقیقات گذشته مورد تایید قرارگرفته است. ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. در این روش ضریب پایایی برابر با 0.86 محاسبه شد. در این مقاله، دانشجویان آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور در دو گروه جداگانه موردمطالعه قرار گرفتند. میانگین دو گروه با استفاده از آزمون t نمونه‌های زوجی (وابسته) مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار دانشجویان الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه آموزش الکترونیکی پروژه محور، آموزش الکترونیکی غیر پروژه محور، مهارت‌های اجتماعی، توسعه پایدار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, گروه علوم تربیتی, ایران
 
   Comparing the Effectiveness of Project and NonProjectbased Elearning on the Development of Students Social Skills along with Sustainable Development  
   
Authors Nowrozi M. ,Seifi M. ,Rezaee M. H.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved