>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای  
   
نویسنده قسامی فاطمه ,شبیری محمد ,لاریجانی مریم ,فرهمند راد شهریار
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1396 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:53 -73
چکیده    با توجه به حضور دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، لازم است به‌گونه‌ای تربیت شوند که از تاثیر کار و تصمیم خود بر محیط‌زیست آگاه باشند. در این راستا در پژوهش حاضر سعی می‌شود با توجه به معیارهای شایستگی محیط زیستی، یک مدل تصمیم‌گیری چند‌ شاخصه فازی برای انتخاب روش آموزش محیط‌ زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای، ارائه شود. به این منظور ابتدا با جستجو در منابع معتبر علمی و تبادل‌نظر با خبرگان، معیارهای شایستگی محیط زیستی دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای، شناسایی و سپس به منظور تکمیل اطلاعات، سه پرسشنامه متفاوت طراحی شد و پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه‌ها میان خبرگان تحقیق، با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و رویکرد ترکیبی دیمتلفرآیند تحلیل شبکه‌ای به وزن دهی معیارهای مذکور، پرداخته شد. از نتایج حاصل آن به منظور رتبه‌بندی روش‌های آموزش محیط‌زیست با استفاده از تکنیک‌های الکتر فازی، تاپسیس فازی و مجموع ساده وزنی فازی استفاده شد. با توجه به این‌که نتایج حاصل از اجرای تکنیک‌های فوق در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک رتبه‌بندی جزئی استفاده شد و درنهایت یک مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اولویت معیارهای شایستگی بسته به نوع تکنیک وزن دهی متفاوت است و بحث گروهی مناسب‌ترین روش تدریس آموزش محیط‌زیست است.
کلیدواژه آموزش محیط‌زیست، تصمیم‌گیری چند شاخصه، فازی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علمی آموزش محیط‌زیست, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علمی آموزش محیط‌زیست, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علمی ریاضی, ایران
 
   Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Model for Choosing Environmental Education Method in Vocational and Technical Schools  
   
Authors GHassami F. ,Larijani M. ,Shobeiri S.M. ,Farahmand rad SH.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved