>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران  
   
نویسنده بابایی زکلیکی محمدعلی ,اورک فرزانه
منبع مديريت برند - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:147 -176
چکیده    قابلیت‌های بازاریابی  موجب می شود تا شرکت ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند. این پژوهش، ارتباط قابلیت‏های بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که توسط مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی مواد غذایی تکمیل شده است. تعداد192پرسشنامه تکمیل و مسترد شد. داده ها با روش معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، هر چهار قابلیت بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بررسی اثر دو متغیر میانجی (عمر و اندازه سازمان) بر رابطه قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد سازمان، نتایج نشان می دهد ارتباط معنی داری وجود ندارد، مراتب حاکی از این است که قابلیت‌های بازاریابی فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان می توانند منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب شده و موجب ارتقاء عملکرد گردند
کلیدواژه قابلیتهای بازاریابی، عملکرد سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت برند، حسگری بازار
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی fa88or80@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved