>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید: نقش تفاوت‌های فرهنگی و سازگاری مشتری و برند  
   
نویسنده محمدشفیعی مجید ,رحمت بادی یزدان
منبع مديريت برند - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:45 -68
چکیده    شرکت های موفق، از استراتژی های شخصیت برند برای شکل دهی به رفتارهای مشتریانشان استفاده می‌نمایند. این رفتارها به تفاوت های فرهنگی مشتریان و سازگاری آن‌ها با برند بستگی دارد. لذا در این پژوهش این دو متغیر، به ترتیب به عنوان متغیرهای تعدیل گر و میانجی در ارتباط میان ادراکات از شخصیت برند و تمایل به خرید در نظر گرفته شد. از میان ابعاد تفاوت های فرهنگی، بر فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان، تمرکز شد و تاثیر این دو بر رابطه ادراکات از شخصیت برند و تمایل به خرید مطالعه شد. جامعه آماری، مشتریان پنج استان منتخب ایران است که نمونه‌ای تصادفی به تعداد 243 نفر به روش خوشه‌ای از میان آن‌ها انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان می دهدکه سازگاری مشتری با برند، نقش میانجی را در رابطه میان شخصیت برند و تمایل به خرید ایفا می‌کند. به‌علاوه، فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان در جهت مثبت، رابطه سازگاری مشتری با برند و تمایل به خرید را تعدیل می کنند
کلیدواژه شخصیت برند، تفاوت‌های فرهنگی، سازگاری مشتری با برند، تمایل به خرید
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved