>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاده‌سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرفکننده از برند(رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو)  
   
نویسنده طباطبایی نسب سید محمد
منبع مديريت برند - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:101 -125
چکیده    افزایش روز افزون شدت رقابت در بین سازمان‌های تجاری باعث شده آنها همواره به دنبال راه‌هایی برای ورود، بقا و رهبری بازار برآیند. حوزه برند به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمانهای تجاری به‌ شمار می‌آید. تحقیق حاضر با هدف دسته‌بندی خصوصیات برندگذاری از دیدگاه مصرف‌کنندگان با رویکرد مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند انجام یافته است. در این زمینه، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پنج بعد در سطح فرد- محور مدل روانشناسی مصرف‌کننده شناسایی و تجزیهوتحلیل شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از پرسشنامه به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. لازم به ‌ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس ، اکسل ، گسترش عملکرد کیفیت و مینی‌تب استفاده شده است. در این فرآیند از تکنیک کانو برای دستهبندی خصوصیات برند به نیازهای الزامی، عملکردی و انگیزشی استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای ارضای نیازهای الزامی (که توسط خبرگان بازاریابی ارایه شده بودند) رتبهبندی گردید و پس از آن با استفاده از تکنیک پار‌تو 20 درصد از راهکارها که شامل ارایه خدمات قبل، حین و پس از فروش و رشد و بهبود مستمر در آمیخته بازاریابی بودند به منظور ایجاد 80 درصدی رضایت پیشنهاد شد.
کلیدواژه برند ,روانشناسی مصرف‌کننده از برند ,مدل کانو ,گسترش عملکرد کیفیت ,پار‌تو
آدرس یزد, عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved