>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استراتژی سبز بازاریابی صادرات بر ایجاد تصویر برند سبز: مورد مطالعه صنعت زعفران ایران  
   
نویسنده حقیقی نسب منیژه ,نبی زاده طاهره
منبع مديريت برند - 1396 - دوره : 4 - شماره : 12 - صفحه:121 -155
چکیده    تردیدی نیست که ایجاد برند سبز یکی از مزیت‌های رقابتی قدرتمند در بازارهای رقابتی محصولات کشاورزی دنیا است و دستیابی به آن، به برنامه‌ریزی دقیق در سازوکارهای تولید محصول ارگانیک زعفران و ایجاد تفکر مثبت سبز در مدیران عالی شرکت‌های صادرکننده زعفران و توجه به سطح آگاهی عموم مردم از مباحث سبز نیاز دارد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و ازنظر روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی تحلیلی است. همچنین، جهت بررسی این موضوع، پرسشنامه استاندارد تنظیم شد و در میان شرکت‌های صادرکننده زعفران که در سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی واقع‌شده بودند توزیع گردید و با جمع‌آوری 149 پرسشنامه قابل‌تحلیل، با نرم‌افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری تحلیل گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داده است که با گنجاندن رویکرد سبز شامل تفکر سبز مدیران عالی، سطح استانداردهای محیطی، سطح آگاهی عموم از مباحث سبز بودن و توجه به ارگانیک بودن محصول در تنظیم استراتژی بازاریابی صادرات زعفران می‌توان به ایجاد و بهره‌برداری از مزیت ویژه تصویر برند سبز دست‌یافت. نتایج این پژوهش می‌تواند برای فعالین عرصه صادرات زعفران، خطوط راهنمایی جهت تنظیم بهتر استراتژی‌های بازاریابی صادرات زعفران همچون سرمایه‌گذاری بر تولید ارگانیک زعفران و پرورش نیروی انسانی آگاه نسبت به استانداردهای محیط‌زیست به همراه داشته باشد. در این میان، تنها فرهنگ سبز که یکی از ابعاد رویکرد سبز می‌باشد ارتباط معناداری با استراتژی بازاریابی صادراتی زعفران و سپس با ایجاد مزیت ویژه تصویر برند سبز نداشته است. نوآوری این پژوهش در به‌کارگیری ابعادی از رویکرد سبز است که در مدل‌های استراتژی بازاریابی صادرات پیشین در نظر گرفته نشده‌اند و نیز صنعت زعفران به‌عنوان یکی از محصولات بااهمیت کشاورزی در کانون توجه این پژوهش قرارگرفته است.
کلیدواژه استراتژی بازاریابی صادرات، زعفران، رویکرد سبز، تصویر برند سبز، مزیت رقابتی ویژه
آدرس دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا, ایران
پست الکترونیکی thrhnabizadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved