>
Fa   |   Ar   |   En
   حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس  
   
نویسنده محمدی نسب سیف اله ,نظری کله جوبی قاسم
منبع پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:193 -224
چکیده    در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تامین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته ایم.
کلیدواژه نفقه، تملیک، امتاع، حقوق انگلیس
آدرس دانشگاه مفید, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
 
   The Right of the Wife to the Surplus of Alimony in Imamiyah Jurisprudence and Iranian and English Law  
   
Authors Nazari GHasem ,mohammadinasab saifalah
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved