>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی  
   
نویسنده سیف پناهی شعبانی جبار ,رضایی شاهو
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:233 -245
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشتمل بر 84 نفر بود. با توجه به تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده گردید و پرسشنامه بین همه کارکنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکاران، کیفیت زندگی کاری والتون و توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها بوسیله ده نفر از اساتید دانشگاهی تایید شد. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی، 945/0، برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، 910/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی، 922/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به مدیران سازمان ها، از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان پیشنهاد می شود، با ایجاد فضای رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری مطلوب، توانمندی روانشناختی کارکنان را تقویت کنند.
کلیدواژه رهبری معنوی، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روانشناختی
آدرس دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران
پست الکترونیکی shaho.rezaei@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved