>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  
   
نویسنده نصیری ولیک بنی فخرالسادات ,عمادی رسول ,سرچهانی زهرا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:221 -230
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود. روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و مدیریت استعداد استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel تحلیل شد. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ سازمانی با مدیریت استعداد، بین مدیریت استعداد با مدیریت دانش و بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد مدیریت استعداد در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می تواند نقش میانجی داشته باشد. نتیجه‌گیری: سازمان برای اینکه بتواند به طور موثر نظام دانش را بهبود ببخشد و در کل سازمان اشاعه دهد ابتدا باید به فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد توجه کند و هر اندازه مدیریت استعداد و فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.
کلیدواژه کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، مدیریت استعداد، دبیران تربیت بدنی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی z_sarchahani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved