>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی)  
   
نویسنده محمدی معصومه ,بحرالعلوم حسن ,حسینی نیا رضا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:165 -174
چکیده    هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک‌شده بازیکنان والیبال بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی در رده سنی بزرگسالان تشکیل دادند که در مسابقات باشگاهی سال 94-93 حضور داشتند (216 نفر) و نمونه گیری به‌صورت کل شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مسئولیت اجتماعی (کارول، 1989)، با 19 گویه و پنج بعد، جو اخلاقی (ویکتور و کالن، 1988)، با 26 گویه و 6 بعد و عملکرد ادراک‌شده (گلن، 2003)، با 6 گویه در یک طیف 5 درجه‌ای لیکرت (1=بسیار کم، 5 = بسیار زیاد) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر جو اخلاقی و عملکرد ادراک‌شده تاثیر مستقیم و معنادار دارد (96/1≤ t)؛ اما تاثیر مستقیم جو اخلاقی و تاثیر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر عملکرد ادراک‌شده معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: مدیران و مربیان می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های مربوط به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بازیکنان بر جو اخلاقی و عملکرد ادراک‌شده آن‌ها تاثیر مثبت بگذارند.
کلیدواژه مسئولیت اجتماعی، جو اخلاقی، عملکرد ورزشی ادراک‌شده، بازیکنان والیبال
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
پست الکترونیکی rhosseininia@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved