>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی  
   
نویسنده حسامی شادی ,اشرف گنجویی فریده ,زارعی علی
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:151 -164
چکیده    ‌هدف: هدف پژوهش ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی «یو ام ال» و با استفاده از مدل طراحی شی گرای «آر یو پی» بود. ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان بود. روایی پرسشنامه، توسط اساتید هر دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم نرم افزاری مورد تایید واقع گشت. و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد. یافته ها: نیازمندی های سیستم اطلاعاتی مدیریت الکترونیک داوطلبان شامل منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و گزینش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش، ارزیابی، پاداش و حفظ بود ‌و ذینفعان داوطلبی ایران شناسایی شده و نهایتاً الگوی تحلیل نیازمندی ها ارائه گردید. نتیجه گیری: از آنجا که مدیریت الکترونیک داوطلبی خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، مدیران و داوطلبان را فراهم می کند، شناسایی نیازهای اطلاعاتی مبنای الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی می باشد.
کلیدواژه تحلیل، طراحی، نیاز های اطلاعاتی، سازمان ورزشی داوطلبی، مدیریت الکترونیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی dr_alizarei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved