>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران  
   
نویسنده عبدی شهرام ,زنگی آبادی مصطفی ,طالب پور مهدی
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:121 -136
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری بازیکنان (سرمایه‌های انسانی) لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که مجموعا برابر 418 نفر بود. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، بر اساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 5 درصد 200 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و جهت تحلیل استنباطی داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه و پردازش متغیرها از نرم‌افزار r نسخه 213 وeviews نسخه 8، استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج ضرایب مدل رگرسیون پژوهش، یافته‌ها بیانگر آن بود که عواملی همچون سن، تعداد بازی‌های ملی، تعداد گل‌های زده بازیکن، سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در ترکیب ثابت در فصل قبل، بر قیمت بازیکنان به عنوان سرمایه انسانی باشگاه‌ها تاثیر دارد و سایر عوامل از قبیل پست بازی، جوایز و افتخارات فردی و تیمی، وضعیت پا، قد، نسبت گل و دقایق بازی در تعیین قیمت بازیکنان اثر معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت جهت ارزش‌گذاری بازیکنان فوتبال و قیمت‌گذاری آن‌ها توسط باشگاه‌ها در زمان ثبت قرارداد باید به عواملی همچون سن، تعداد بازی‌های ملی، تعداد گل‌های زده بازیکن، سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در ترکیب ثابت در فصل قبل توجه ویژه‌ای شود.
کلیدواژه سرمایه انسانی، ارزش‌گذاری، بازیکنان، لیگ برتر، فوتبال
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mtalebpour@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved