>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  
   
نویسنده جوادی پور محمد ,پارساجو علی
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1393 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:137 -146
چکیده    هدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، تعداد کل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 161 نفر بود که نمونه آماری بر اساس جدول کرجسای و مورگان به تعداد 118 نفر، به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسش نامه های سلامت سازمانی هوی و فلدمن (1996)، و سنجش نگرش شغلی عظیمی و همکاران (1390) می باشد. روایی صوری پرسش نامه ها توسط 10 نفر از متخصصان امر، تایید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان (92/0=?) و برای پرسش‌نامه سلامت سازمانی (86/0=?) محاسبه گردید. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف - اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد؛ بین همه مولفه های نگرش شغلی با سلامت سازمانی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و مولفه عوامل سازمانی و محیطی به تنهایی حدود 2/29 درصد از تغییرات سلامت سازمانی را تبیین می کند. نتیجه گیری: بهبود در نگرش شغلی کارکنان می تواند به بهبود سلامت سازمانی و توازن مناسب در زندگی شـغلی و خـانوادگی کارکنان منجر شود، که البته تاثیر این عوامل می تواند در بخش های مختلف اداری و افراد با تحصیلات متفاوت، دارای شدت و ضعف باشد.
کلیدواژه کارکنان دولت ,اداره ورزش و جوانان ,سلامت سازمانی ,عوامل سازمانی و محیطی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved