>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی  
   
نویسنده خضرپور خسرو ,مازیاری محمد ,صابونچی رضا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1393 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:147 -156
چکیده    هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با مدرک حداقل دیپلم (110=n) تشکیل می دادند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 85 نفر به عنوان نمونه آماری مشخص شدند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسش نامه سرمایه اجتماعی با 20 سوال و پرسش نامه بهره وری با 42 سوال بود. روایی پرسش نامه ها به شکل صوری و پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0و 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با بهره وری (367/0=r، 001/0=p)، بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با بهره وری (449/0 =r، 001/0=p) و بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با بهره وری (347/0 =r، 001/0=p) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی 1/23 درصد از واریانس بهره وری را پیش بینی می کنند (03/15=f؛001/0=p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به‌منظور افزایش بهره وری کارکنان، توجه به سرمایه اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است.
کلیدواژه سرمایه اجتماعی ,بهره وری ,ادارات ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved