>
Fa   |   Ar   |   En
   استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل Spp  
   
نویسنده راسخ نازنین ,سجادی سید نصرالله
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:93 -103
چکیده    هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی‌های توسعه ورزش قهرمانی بانوان ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(spp) بود. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی ـ تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالادستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و از پرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط اعضای شورای خبرگان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (93/0?=)، مورد تایید قرار گرفت??نمونه تحقیق بر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان (130نفر) و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری (172 نفر) انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این تحقیق، بر پایه مدل برنامه طراحی استراتژیک (spp) به بیان مواردی همچون، چشم‌انداز، ماموریت، حوزه های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت متناظر با آن‌ها، شاخص های کلیدی عملکرد و استراتژی هایی چون: تقویت کمال‌جویی و آرمان‌گرایی زنان کشور در کسب افتخارات ملی و بین المللی، تلاش جهت رفع موانع و کسب مجوزهای ضروری از فدراسیون های بین المللی به‌منظور حضور بانوان ورزشکار با پوشش اسلامی پرداخته شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که ورزش قهرمانی بانوان کشور از نظر موقعیت استراتژیک، در موقعیت wt قرار دارد و بایستی از راهبردهای تدافعی استفاده کند و تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهایی مناسب پیشنهاد شد.
کلیدواژه برنامه استراتژیک ,ورزش قهرمانی ,بانوان ,مدل برنامه طراحی استراتژیک (Spp)
آدرس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved