>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان  
   
نویسنده پورسلطانی زرندی حسین ,طاهرخانی عصمت ,شفیعی شهرام
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:117 -128
چکیده    هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش تحقیق، از نوع همیستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. از سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، شادکامی در سازمان حسن زاده (1391) و کارآفرینی سازمانی صمد آقایی (1378) استفاده شد. جامعه آماری شامل، کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 93- 1392 (745n= نفر) بود. نمونه آماری نیز به روش تصادفی ساده (254 نفر) تعیین گردید که از این تعداد (228n=)، پرسشنامه به محقق عودت داده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها پس از اعمال نظرات 12 نفر از متخصصان رشته مدیریت ورزشی و با استفاده از روش روایی سنجی لاوشی برای شادکامی در سازمان (87/0= cvr) و کارآفرینی سازمانی (83/0= cvr) تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه شادکامی (89/0= ?) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (94/0= ?) بدست آمد. در بررسی آزمون فرضیه‌ها و نیز الگوریتم مدل ساختاری، از نرم افزارهای spss وpls در سطح معنی داری (05/0?p) استفاده شد.یافته ها: بین شادکامی با کارآفرینی در سازمان، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. وضعیت مولفه شادکامی در وزارت ورزش و جوانان در حد قابل قبولی بوده، اما وضعیت مولفه کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان در حد قابل قبولی نبود. همچنین شادکامی کارکنان (47/0b=)، توانایی پیش بینی کارآفرینی در سازمان را داشت. طبق نتایج مدل ساختاری، شادکامی در محیط کار بر کارآفرینی کارکنان آن وزارتخانه تاثیرگذار بود. نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود، مدیران وزارت ورزش و جوانان جهت افزایش کارآفرینی سازمانی، زمینه نشاط و شادکامی کارکنان را فراهم آورند.
کلیدواژه شادکامی ,کارآفرینی سازمانی ,وزارت ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved