>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران  
   
نویسنده کلانی امین ,خلیفه نعمت ,طیبی سجاد
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:105 -115
چکیده    هدف: هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم‌های لیگ برتر والیبال ایران بود.روش شناسی: روش تحقیق، از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران در سال 1392 تشکیل داده اند (180n~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004 ) و انسجام تیمی کارون و همکاران (1997) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد؛ از بین مولفه های هوش فرهنگی، مولفه استراتژی (فراشناختی) و از بین مولفه های انسجام تیمی، مولفه کشش فرد به گروه-وظیفه ای بیشترین میانگین را داشتند. همچنین نتایج نشان داد؛ بین هوش فرهنگی و انسجام تیمی بازیکنان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور، ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (هوش فرهنگی)، تغییرات در میزان انسجام تیمی را تبیین می کند.نتیجه گیری: با عنایت به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود؛ مربیان به هوش فرهنگی تیم های خود توجه کنند تا از این طریق بتوانند استراتژی های مدنظر خود را بهتر اجرا کرده، از طریق انسجام تیمی بیشتر، موفقیت تیم خود را رقم بزنند.
کلیدواژه هوش فرهنگی ,انسجام گروهی ,لیگ والیبال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved