>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد  
   
نویسنده پورسلطانی زرندی حسین ,ایرجی نقندر رامین
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:63 -73
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (50=n) تشکیل می دادند و نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه مدیریت دانش (لاوسون، 2003) و خلاقیت (رندسیپ، 1979) استفاده شد. اعتبار پرسش نامه ها با بـهره گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت و برنـامه ریزی رشته تربیت بدنی تعیین گردید و پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0=?) و (92/0=?) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری (001/0=p ، 733/0=r) وجود دارد. همچنین بین مولفه های ایجاد دانش (014/0=p ، 423/0=r)، جذب دانش (002/0=p ، 62/0=r)، سازماندهی دانش (024/0=p ، 391/0=r)، ذخیره دانش (001/0=p ، 553/0=r)، انتشار دانش (003/0=p ، 796/0=r) و کاربرد دانش (001/0=p ، 652/0=r) با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. از طرفی نتـایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انتشار دانش، واجد شرایط پیش بینی خلاقیت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به این که مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود خلاقیت کارکنان دارد، مسیولین سازمان های ورزشی باید به دنبال رفع موانع و فراهم کردن بستر اسقرار مدیریت دانش در سازمان ها باشند و به نیروی انسانی که نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان دارد، بیش از گذشته توجه نمایند.
کلیدواژه مدیریت دانش ,خلاقیت ,کارکنان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved