>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات کشتی آزاد و فرنگی لیگ برتر ایران  
   
نویسنده رمضانی نژاد رحیم ,اسدی حسن ,زمردی دانا ,هژبری کاظم
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:51 -61
چکیده    هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ایران هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن کلیه تماشاگران بالاتر از 14 سال بودند که در تماشای مسابقات لیگ برتر کشتی حضور داشتند. بر اساس جدول مورگان، 384 نفر جز نمونه آماری قرار گرفتند. پرسشنامه محقق-ساخته انگیزه حضور و رضایت تماشاگران، با استفاده از مبانی نظری متغیرهای پژوهش و بررسی پنج پرسشنامه خارجی تدوین شد که روایی آن پس از بازنگری و اصلاحات مورد نظر 8 نفر از متخصصان مدیریت و روان‌شناسی و همچنین ضریب پایایی آن با آزمون آلفا کرونباخ به ترتیب 67/0 و 85/0 تایید شد. از آزمون‌های فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری (01/0 > p) برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که انگیزه های هویت ورزشی و تیمی، پیروزی و لذت و عامل موقعیت فنی و اجرایی به ترتیب مهم-ترین انگیزه های حضور تماشاگران کشتی بود. با اینکه بین تمامی ابعاد انگیزشی و رضایتمندی تماشاگران رابطه پایین و معنی داری وجود داشت، رابطه انگیزه وفاداری تیمی و علاقه و دسترسی با رضایت تماشاگر بیشتر بود.نتیجه گیری: رابطه مثبت و معنی دار بین تمامی ابعاد انگیزشی و رضایت مندی تماشاگران نشان می دهد که هرچقدر عوامل انگیزشی تقویت و زمینه حضور تماشاگران بیشتر فراهم شود، رضایت آنان نیز تامین می شود و امکان حضور مجدد آنان بیشتر خواهد شد.
کلیدواژه انگیزه حضور ,رضایت مندی تماشاگران ,مسابقات کشتی
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved