>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان  
   
نویسنده بنار نوشین ,احمدی نسرین ,کریمی فریبا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:11 -25
چکیده    هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی، بین المللی، لیگ برتر و مربیان، کارشناسان ورزش، نایب رییسان هیات ها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت هدف دار انتخاب شدند. ابزار جمع-آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط استادان و متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با ضریب 91/0 تایید شد. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای فریدمن، یومن ویتنی، کروسکال والیس و تی مستقل) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر بر ورزش قهرمانی بانوان از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در پنج عامل اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، فنی و شخصی شناسایی شدند. طبق اولویت‌بندی عامل‌ها، عامل اجتماعی و اقتصادی بیشترین اولویت و عامل شخصی کمترین اولویت را کسب کرد. همچنین در بین سطوح مختلف تحصیلی و گروه های سنی تفاوت معناداری در اولویت‌بندی عوامل مشاهده شد. نتیجه‌گیری: زنان ورزشکار پتانسیل لازم برای رسیدن به سکو‌های افتخار در ورزش قهرمانی را دارند، ولی بدون وجود یک ضامن اجرایی و رفع موانع موجود، بخصوص مشکلات اجتماعی و اقتصادی، این اهداف، دست یافتنی نخواهد بود. بهبود پوشش رسانه‌ای وجذب حامی مالی، کاهش مشکلات اقتصادی ورزشکاران، افزایش بودجه، تغییر نگرش اجتماعی و افزایش حمایت اجتماعی از ورزش قهرمانی و همچنین الگو‌سازی برای دختران ورزشکار جوان می تواند در رفع مشکلات ورزش قهرمانی بانوان استان راه‌گشا باشد.
کلیدواژه زنان ورزشکار ,ورزش قهرمانی ,مشکلات اجتماعی ,مشکلات اقتصادی ,استان گیلان
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, کارشناس ارشد علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved