>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم‌گیری مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه‌های تهران  
   
نویسنده قاسمی حمید ,کشکر سارا ,مولانی ریما
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:13 -23
چکیده    هدف: هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه های شهر تهران بود.روش شناسی: این تحقیق ازنظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی و مدیران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های شهر تهران بودند. نمونه گیری در این تحقیق به‌دلیل تعداد محدود جامعه مورد مطالعه به‌صورت کل شمار بود. در این تحقیق، به‌منظور جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه هوش هیجانی برادبری وگریوز (2005) و پرسش نامه تصمیم گیری نیگرن (2002) استفاده شد. یافته ها: میزان هوش هیجانی مدیران تربیت‌بدنی از مدیران غیر تربیت‌بدنی بالاتر بود ولی میان سبک تصمیم گیری آنان تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین هوش هیجانی با سبک تصمیم گیری منطقی رابطه مثبت و با تصمیم گیری بر پایه شک و تردید رابطه معکوس داشت.نتیجه گیری: میزان هوش هیجانی مدیران تربیت‌بدنی از مدیران غیر تربیت‌بدنی بالاتر بوده است ولی میان سبک تصمیم‌گیری آن‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین هوش هیجانی با سبک تصمیم‌گیری منطقی رابطه مثبت و با تصمیم‌گیری بر پایه شک و تردید رابطه معکوس داشت.
کلیدواژه هوش هیجانی ,سبک تصمیم گیری ,تربیت‌بدنی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved