>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:1


  tick  اثر شفافیت سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با میانجی مستندسازی تجربیات و هم‌افزایی سرمایه انسانی (مطالعه موردی ادارات ورزش و جوانان استان تهران) - صفحه:25-43

  tick  ارائه مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی - صفحه:1-23

  tick  بررسی محیط توسعه استعداد در فوتبال: کاربرد مدل Atde - صفحه:63-84

  tick  تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی - صفحه:173-188

  tick  تاثیر خویشاوند‌سالاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در ‌وزارت ورزش و جوانان - صفحه:213-226

  tick  تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی مهارت تاب‌آوری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) - صفحه:99-117

  tick  تدوین الگوی عوامل موثر بر صخره شیشه‌ای مدیریت زنان در سازمان های ورزشی ایران - صفحه:141-172

  tick  رویکرد شایسته سالاری: طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران - صفحه:85-98

  tick  شناسایی مولفه‌های موثر بر مدل معماری منابع انسانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی - صفحه:119-140

  tick  شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان در رویدادهای ورزشی - صفحه:45-61

  tick  فهم پدیدار شناسانۀ نابرابری‌های جنسیتی در ورزش کشور - صفحه:189-211
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved