>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی  
   
نویسنده عیدی حسین ,کریمی جواد ,محمدی عسکرآبادی مسعود
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:195 -205
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر شایسته‌سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق توصیفیپیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان) به تعداد 440 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان (200 نفر)، به صورت تصادفی خوشه‌ای تعیین شد برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه شایسته‌سالاری (مصلحی، 1391)؛ نوآوری سازمانی (سرمد و همکاران، 1390) و اثربخشی سازمانی (هوی و همکارانش، 2009) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات 9 نفر از اساتید مدیریت و متخصص ورزشی تایید گردید، پایایی ابزارها با آزمون آلفای کرونباخ (شایسته‌سالاری 0.932، نوآوری 0.855 و اثربخشی 0.927) تایید شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss25 و amos24 استفاده گردید.یافته‌ها: براساس یافته‌های تحقیق، شایسته‌سالاری بیشترین تاثیر را با ضریب اثر 0.85 بر نوآوری داشته است و سپس به میزان 0.73 بر اثربخشی تاثیرگذار بود. نوآوری نیز به میزان 0.24 بر اثربخشی تاثیرگذار بود همچنین شایسته‌سالاری به طور غیرمستقیم و از طریق نوآوری نیز به میزان 0.20 بر اثربخشی تاثیرگذار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، افزایش مذاکره و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، تفویض اختیار بر اساس شایستگی های کارکنان، ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد دو سویه مدیر و کارکنان می تواند در اثربخشی سازمانی موثر باشد.
کلیدواژه شایسته‌سالاری، اثربخشی، نوآوری، ورزش، ادارات ورزش
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی masoudmohamadi688@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved