>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  
   
نویسنده بالوندی علی حیدر ,زردشتیان شیرین
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:221 -239
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 218 نفر انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسش نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چن و هانگ (2009)، عملکرد سازمانی احمدی (1392) و نوآوری سازمانی شوهام و همکاران (2012) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با نرم افزار spss و lisrel تحلیل شدند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با ضریب‌ (0.44)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با ضریب ‌( 0.77) و نوآوری سازمانی با ضریب ‌(0.58) بر عملکرد سازمانی، اثر معنی داری دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز نقش میانجی نوآوری سازمانی را در جامعه پژوهش تایید کرد.نتیجه گیری: سازمان برای اینکه بتواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد، لازم است به مدیریت استراتژیک منابع انسانی ومولفه هایش توجه کند و با استفاده از آنها منابع انسانی را توانمند کرده و به خلاقیت و نوآوری در سازمان تشویق نماید تا بتواند با تغییرات پرشتاب، پیشرفت های سریع علمی و فناوری و پدیده جهانی شدن همگام شده و درنهایت به موفقیت بیشتری برسد.
کلیدواژه مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، عملکرد سازمانی، نوآوری سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی zardoshtian2014@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved