>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بیوچار و کمپوست زباله شهری بر گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های کل نفتی ((Tph خاک بوسیله‌ی کنار Ziziphus Spina Christi (L.) Willd  
   
نویسنده آلبوعبادی هدی ,مرادی مصطفی ,جهانتاب اسفندیار
منبع حفاظت زيست بوم گياهان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 12 - صفحه:261 -277
چکیده    آلوده شدن آب و خاک به ترکیبات نفتی به دلیل سمی و سرطان زا بودن آنها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیوچار (زغال زیستی) و کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن های کل نفتی ((tph خاک توسط گونه کنار .ziziphus spinachristi (l.) willd است. برای انجام این تحقیق از نهال های یک ساله کنار و تیمارهای کمپوست زباله شهری و بیوچار در سطوح صفر، یک و دو درصد استفاده شد. آزمایشات در سه تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از آزمون تجزیه واریانس و آزمون دانکن در محیط spss استفاده شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای بیوچار و کمپوست زباله شهری بر مقدار هیدروکربن های نفتی خاک معنی دار بود و باعث کاهش میزان آلاینده ها شده اند. نتایج حاصل از بررسی اثر تیمارها بر مقدار هیدروکربن های نفتی خاک نشان داد که بیشترین مقدار هیدروکربن های خاک مربوط به تیمار شاهد بدون کنار و کمترین مقدار هیدروکربن های خاک مربوط به تیمار کمپوست دو درصد بود. مقایسه میانگین ها نشان داد غلظت نیکل خاک در تیمار بیوچار یک درصد از سایر تیمارها می باشد، بیشترین مقدار نیکل مربوط به تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین ها نشان داد غلظت وانادیم خاک در تیمار کمپوست یک درصد کمتر از سایر تیمارها می باشد، درحالیکه بیشترین مقدار وانادیم مربوط به تیمار شاهد بدون کنار بود. نتایج این تحقیق نشان از اهمیت بیوچار و کمپوست در بهبهود خواص گیاه پالایی کنار در خاکهای آلوده نفتی است.
کلیدواژه هیدروکربن‌های کل نفتی، فلزات سنگین، کنار، کمپوست، بیوچار، گیاه پالایی
آدرس دانشگاه صنعتی خاتم الاانبیا بهبهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه صنعتی خاتم الاانبیا بهبهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه فسا, دانشکده منابع طبیعی, گروه علوم مرتع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved