>
Fa   |   Ar   |   En
   اثراث کپه کاری با گونه جاشیر (Prangos Ferulacea) بر ترکیب پوشش گیاهی اکوسیستم های مرتعی زاگرس مرکزی  
   
نویسنده حقیان ایمان ,غلامی پرویز ,شیرمردی حمزه علی
منبع حفاظت زيست بوم گياهان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 12 - صفحه:239 -260
چکیده    کپه کای با گونه جاشیر یکی از روش های احیای مرتع در زاگرس مرکزی است. به نظر می رسد که در زمان کشت این گونه، به انطباق شرایط بوم شناختی آن با محیط های تحت کشت کمتر توجه شده و نیز پس از کاشت به پایش اثرات کشت این گونه بر ترکیب گونه ای بعد از کپه کاری پرداخته نشده است. در این مطالعه تاثیر کپه کاری با این گونه بر ترکیب گونه ای در مراتع تنگ صیاد در استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از پوشش گیاهی در چهار منطقه شاهد (بدون جاشیرکاری)، و سه منطقه کپه کاری با جاشیر در تراکم های مختلف (کم، متوسط و زیاد) انجام شد. در هر منطقه از پلات های 2.25 متر مربعی و در امتداد ترانسکت ها برای نمونه گیری استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد 75 گونه گیاهی در منطقه مورد مطالعه ثبت گردید که در منطقه بدون جاشیرکاری (شاهد)، جاشیرکاری با تراکم کم، متوسط و زیاد به ترتیب 69، 50، 30 و 33 گونه گیاهی حضور داشتند. همچنین نتایج نشان داد که گونه هایastragalus microcephalus ، bromus danthoniae، bromus tectorum و melica persicaدر منطقه شاهد و گونه هایgeranium tuberosum ، prangos ferulacea وziziphora tenuir بیشترین درصد تاج پوشش را در تراکم زیاد جاشیرکاری داشتند. همچنین آنالیز چندمتغیره نشان دادند که ترکیب پوشش گیاهی منطقه تحت تاثیر تراکم های مختلف جاشیرکاری بوده است. نتایج نشان داد که هر چند با گذشت زمان اهداف پروژه از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک تامین می شود اما این گونه می تواند با تشکیل توده های خالص برخی اثرات منفی را بر ترکیب پوشش گیاهی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از کپه کاری متراکم گونه پرهیز شود و همچنین کپه کاری به صورت کشت مخلوط انجام شود.
کلیدواژه کپه کاری، ترکیب گونه ای، جاشیر، زاگرس مرکزی.
آدرس دانشگاه تربت حیدریه, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشکده منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved